Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van de verkoper;

De verkoper:

Splen NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3294 Molenstede-Diest, Herrestraat 29, met als ondernemingsnummer BE 0411.954.545;
Neon Royal NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 1, met als ondernemingsnummer BE 0425.938.777;
Sign & Façade Liège NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4460 Grâce-Hollogne, rue des Nouvelles Technologies 2, met als ondernemingsnummer BE 0402.374.806. 
De koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst sloot of heeft gesloten, alsmede iedere partij aan wie de verkoper goederen levert of heeft geleverd.

Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen de verkoper en de koper in verband met de inkoop van goederen door de klant van de verkoper, alsmede alle overige door de koper aan de verkoper verstrekte opdrachten.

Goederen: alle producten die tot het normaal assortiment van de verkoper behoren.

1.2.  Alle bestellingen, leveringen, plaatsingen van goederen en diensten en alle verkopen worden uitsluitend door onderhavige algemene voorwaarden beheerst, met uitsluiting van eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

Enkel in zover wettelijk van toepassing ingevolge artikel VI.47 e.v. WER geldt het volgende verzakingsbeding in geval van verkoop op afstand: binnen de 14 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst, heeft de koper het recht om zonder kosten de overeenkomst te herroepen, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de koper aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken ervan.

 

2. Offertes - Bestelling

2.1. De offertes van de verkoper zijn 60 dagen geldig. Na de geldigheidstermijn van de offerte behoudt de verkoper zich het recht voor de offerte te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen of taksen.

2.2. De in de bestelbon/offerte vermelde maten en prijzen zijn gebaseerd op de door de koper meegedeelde plannen en schetsen en kunnen worden gewijzigd rekening houdend met de feitelijke toestand. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens bezorgd door de koper.

2.3. Elke bestelling die vanwege de verkoper niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze schriftelijk werd aanvaard door de verkoper.

2.4. De door de verkoper ter beschikking gestelde prijslijsten, catalogi, technische gegevens of beschrijvingen gelden enkel als inlichting, tenzij in de offerte hier expliciet naar verwezen wordt.

2.5. De verkoper behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen vooraleer de productie aan te vangen. Indien een verplaatsing vereist is om een offerte uit te brengen, dan behoudt de verkoper zich het recht voor om deze kost in rekening te brengen. De koper is verplicht de voorschotfactuur binnen de 7 kalenderdagen te betalen. Bij laattijdige betaling is de verkoper niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levertermijn. De leveringstermijn wordt herzien in functie van productie- en plaatsingscapaciteit.

2.6. Ingeval de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert heeft de verkoper recht op een forfaitaire verbrekingsvergoeding ten belope van het voorschot met een minimum van 30% van de overeengekomen prijs. Aan deze vergoeding mag de verkoper de kosten toevoegen van materialen die besteld werden voor uitvoering van deze bestelling. Vanaf aanvang van de effectieve productie is sowieso een schadevergoeding van 100% verschuldigd. In beide gevallen is de verkoper gerechtigd op een grotere schadevergoeding indien ze het bewijs levert van deze grotere schade.

 

3.  Intellectuele eigendom - Ontwerprecht

3.1. Alle tekeningen, plannen, fotomontages en ontwerpen gerealiseerd door de verkoper blijven eigendom van de verkoper en dienen aan de verkoper terug bezorgd te worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper is het de koper niet toegestaan de tekeningen, plannen, fotomontages, ontwerpen en goederen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te publiceren, te gebruiken of na te maken.

3.2. Alleen de koper is verantwoordelijk voor het wederrechtelijk gebruik van ons ter hand gestelde fabrieksmerken en gedeponeerde tekeningen, ontwerpen of modellen.

3.3. Bij inbreuken tegen het ontwerprecht zal de koper aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ter waarde van 5.000 € ter dekking van de geleden schade onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schadevergoding te eisen indien de verkoper kan aantonen dat de geleden schade hoger is, inclusief bijkomende kosten nodig om desnoods via juridische weg, de inbreuk te doen stoppen.

 

4. Leverings- en uitvoeringstermijnen

4.1. De leverings- of uitvoeringstermijnen op de offerte zijn indicatief. Het overschrijden ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De leverings- of uitvoeringstermijn wordt geschorst gedurende vriesdagen, weerverletdagen en jaarlijkse vakantie, in geval van overmacht of omwille van oorzaken buiten de wil van de verkoper (vb. machinebreuk, staking, transportmoeilijkheden, terreur,…). De leveringstermijn vangt aan na ontvangst van de getekende offerte en zo een voorschot van toepassing is na ontvangst van het voorschot. Indien beide op een verschillende datum plaatshebben, geldt de laatste datum als aanvang van de leveringstermijn. Indien het voorschot niet wordt betaald voor de vervaldatum dan heeft de verkoper het recht om de leveringstermijn naar best vermogen te herzien in functie van de productie- en plaatsingscapaciteit .

4.2. Indien door het in gebreke blijven van de koper de goederen niet kunnen worden geleverd of geplaatst op de voorziene leveringsdatum, dan mogen de goederen, zonder ingebrekestelling, alvast worden gefactureerd aan de koper.

4.3. Indien de overeengekomen aanvangsdatum van de werken dient uitgesteld te worden door de schuld van de koper of indien de aangevangen werken niet kunnen worden voortgezet door de schuld van de koper, is de verkoper niet meer gebonden aan de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn. De werken worden slechts (opnieuw) aangevat na vastlegging van een nieuwe datum in onderling overleg. In geval van uitstel van de aanvangsdatum of onderbreking van de werken door toedoen van de koper is de verkoper tevens gerechtigd om de daaruit voortvloeiende meerkosten in rekening te brengen.

4.4. In geval het niet nakomen van de leverings- of uitvoeringstermijn enkel te wijten is aan de verkoper, zal de koper de mogelijkheid hebben om tot ontbinding van overeenkomst over te gaan, evenwel onder de volgende voorwaarden:

dat er uitdrukkelijk een termijn bepaald is in de overeenkomst;
dat de mogelijkheid van ontbinding ingevolge het overschrijden van de termijn uitdrukkelijk is voorzien;
dat de koper de verkoper aangetekend in gebreke stelt.
De overeenkomst kan pas als ontbonden worden beschouwd in geval de verkoper de uitvoering niet hervat binnen een termijn van veertien dagen of het bewijs levert dat de vertraging te wijten is aan één van de redenen vermeld in artikel 4.1, 4.2. of 4.3.

4.5. De koper is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen, tenzij de vergunningsaanvraag deel uitmaakt van de offerte. Elke plaatsing van lichtreclame of een ander product vanwege de verkoper, zonder vergunning, is voor risico van de koper. De kosten voor afbraak en annulatie van de bestelling ten gevolge hiervan zijn ten laste van de koper.

4.6. Alle toekomstige belastingen, douanekosten en technische keuringen door controle-organismen zijn ten laste van de koper.

 

5. Overdracht risico

5.1. Ingeval van levering van de verkochte goederen, heeft de overdracht van risico plaats hetzij bij afhaling door de koper in de werkhuizen van de verkoper, hetzij bij levering op de werf wanneer de verkoper het transport verzorgt.

5.2 Wanneer de koper in gebreke blijft tijdig de goederen af te halen of in ontvangst te nemen, gaat het risico over vanaf de datum van ingebrekestelling.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en van de kosten. De verkoper kan zich op deze clausule beroepen zeven dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling tot betaling die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan de verkoper te worden teruggeven en dit op kosten van de koper en dit onverminderd het recht op integrale schadeloosstelling van de verkoper.

6.2. In het geval dat de in gebreke gebleven koper failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de desbetreffende goederen in bezit heeft.

 

7. Facturen - betalingen

7.1. Alle facturen dienen voor de vervaldag vermeld op de factuur betaald te worden op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden zijn de standaardbetalingstermijnen 7 dagen na factuurdatum voor de voorschotfacturen en 30 dagen na factuurdatum voor de andere facturen.

7.2. Partijen erkennen dat de facturen hetzij via gewone briefwisseling, hetzij via elektronische weg verstuurd kunnen worden.

7.3. Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de tien kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

In geval van niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten bedrage van 12% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is de koper eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 €. Dit forfaitair bedrag geldt ondermeer als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten door de verkoper of door derden, met uitzondering van de gerechtelijke invorderingskosten. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat alle andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, onmiddellijk opeisbaar zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij niet of vertraagde betaling wordt de garantieverplichting van de verkoper opgeschort tot algehele en integrale betaling zonder dat dit de globale garantietermijn verlengt.

7.4. Schade aan de geplaatste materialen veroorzaakt door derden is niet tegenstelbaar aan de verkoper. Bijgevolg blijft de koper gehouden tot volledige betaling van de materialen en diensten geleverd door de verkoper, los van het tijdstip waarop de koper vergoed wordt door die derde of de verzekeringsmaatschappij.

 

8. Ontbinding

8.1. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of enige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de koper. De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

8.2. Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door één van de partijen of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst is deze partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de overeengekomen prijs of ten belope van het voorschot indien dit hoger zou zijn.

 

9. Klachten

9.1. De verkoper waarborgt dat de goederen gebruiksklaar zijn en vrij van alle zichtbare en verborgen gebreken. Hij verklaart dat de goederen stroken met hetgeen in deze overeenkomst bepaald is met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.

9.2. Elk zichtbaar gebrek, schade of non-conformiteit van de geleverde goederen of de uitgevoerde werken dient binnen de 48 uur na de levering of uitvoering van de werken bij aangetekend schrijven te worden geprotesteerd.

9.3. Tegen verborgen gebreken dient te worden geprotesteerd per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de vaststelling van het gebrek.

De verborgen gebreken zijn na een vervaltermijn van 2 jaar, met uitzondering van elektrische componenten waarvoor de termijn beperkt is tot 6 maanden, na de levering of uitvoering van de werken niet meer gedekt door de verkoper.

De verkoper zal enkel gehouden zijn tot garantie voor verborgen gebreken wanneer:

de verborgen gebreken reeds bestonden op datum van de levering;
het materieel, indien de plaatsing niet werd uitgevoerd door de verkoper, op zorgvuldige en professionele wijze werd geplaatst;
de levering en/of uitgevoerde werken integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden;
de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken gebruikt werden in normale omstandigheden of onderhouden werden volgens de technische voorschriften die door de koper geacht worden gekend te zijn.
Volgende elementen kunnen door de koper echter niet ingeroepen worden als fouten of verborgen gebreken: kleine oneffenheden, oppervlakte bedrading, waterinsijpeling, kleurschakeringen dag- en nacht, kleine kleurverschillen tussen de voorgelegde stalen en de materialen geplaatst bij uitvoering.

De koper dient de verkoper in te lichten over het verborgen gebrek door middel van aangetekende brief uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen 1 nadat het verborgen gebrek werd vastgesteld of in normale omstandigheden had vastgesteld kunnen worden.

Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, heeft de koper recht, naar de keuze van de verkoper, op de herstelling of vervanging van de defecte materialen binnen een redelijke termijn, met uitsluiting van het verbrekingsrecht, recht op schadevergoeding en intresten.

 

10. Overmacht - Aansprakelijkheid & nietigheid

10.1. In geval van overmacht, is de partij die hiervan het slachtoffer is, bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Zij kan de verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.Partijen beschouwen o.m. doch niet beperkt tot met name volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht: oorlogen, stakingen, lock-outs, onderbreking van machines, brand, overstroming, opschorting van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzien van basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door de overheden.

10.2. De verkoper is enkel aansprakelijk voor alle schade in de mate en voor zoveel en onder de voorwaarden van de dekking verstrekt door de afgesloten BA polis. In ieder geval wordt niet meer aansprakelijkheid ten laste genomen dan ten belope van het contractbedrag.

10.3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de stabiliteit, de toestand of de staat van het onroerend goed waaraan de materialen dienen bevestigd te worden. Zo is de verkoper evenmin aansprakelijk voor vallende brokstukken, verval of schade aan derden te wijten aan de slechte staat van het onroerend goed waaraan de materialen van de verkoper bevestigd worden. 

De koper zal alle verantwoordelijkheid dragen voor elk schadegeval veroorzaakt door derden, windstoten van meer dan 83km/h (23m/s) of uitzonderlijke weersomstandigheden (storm, hagelschade, ijsdruk, overstroming). We raden de koper aan om een specifieke verzekering af te sluiten om zich hier tegen in te dekken.

10.4. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten wanneer schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer aansprakelijk is.

10.5. De verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden, doch is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Hij kan daarenboven enkel instaan voor schade die direct, noodzakelijk en rechtstreeks werd veroorzaakt door de geleverde werken en/of materialen.

10.6. Bij werkzaamheden uit te voeren door de verkoper waarbij schade en/of hinder zou kunnen worden toegebracht aan een openbare nutsvoorziening, verbindt de koper er zich toe om minstens 15 dagen voor aanvang van de werken het betrokken uitbatingsorganisme in te lichten over de geplande werkzaamheden per aangetekend schrijven met kopie hiervan aan de verkoper. Mogelijke plannen van nutsvoorzieningen zullen voor aanvang van de werken door de koper aan de verkoper worden overgemaakt. De koper verbindt er zich toe de verkoper te vrijwaren voor eventuele vorderingen van uitbatingsorganismen van openbare nutsvoorzieningen uit hoofde van schade aangebracht door de verkoper aan nutsvoorzieningen bij uitvoering van werken te wijten aan de nalatigheid van de klant om dit tijdig te melden.

10.7. Ondanks alle mogelijke preventiemaatregelen door de verkoper, kunnen storingen ontstaan bij ontvangst van TV of radio programma’s na plaatsing van lichtreclame. De kosten voor het oplossen van storingen zijn echter voor rekening van de koper.

10.8. De verkoper geeft een garantie van 2 jaar op zijn goederen, met uitzondering van elektrische componenten waarvoor de garantietermijn beperkt blijft tot 6 maanden. Deze garantie begint te lopen vanaf de dag van levering of uitvoering van de werken. De garantie dekt geen slijtage die voortvloeit uit een onaangepast gebruik of ongevallen. Enkel fabricatiefouten komen in aanmerking.

10.9. De verkoper is nooit aansprakelijk voor vorderingen ingevolge miskende intellectuele eigendomsrechten inzake producten, tekeningen, logo’s en beschrijvingen die door de koper worden verstrekt of voorgeschreven ter uitvoering van de overeenkomst.

10.10 De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg. De andere voorwaarden blijven desgevallend onverminderd van toepassing.
 

11. Bevoegde rechtbank

11.1. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van de uitbatingszetel van de verkoper bevoegd. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor overeenkomsten met onderdanen van de EU, overeenkomstig de Brussel Ibis verordening.

11.2. Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van de overeenkomst gesloten met de verkoper worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.